Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metody terapii

7 listopada 2018

NR 3 (Październik 2018)

Problemy zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnością intelektualną

0 1612

Współwystępowanie zaburzeń psychicznych u osób z NI wkraczających w dorosłość silnie oddziałuje na ich przystosowanie do niezależnego życia, czy na przystosowanie do miejsca pracy. Jak zatem pomóc? Jak poradzić sobie z trudnościami diagnostycznymi oraz jakie są możliwości interwencji?


Niepełnosprawność intelektualna (NI) dotyczy około 1% populacji – według metaanalizy opublikowanej w 2011 roku, zbierającej dane z badań z lat 1980–2009 nad jej rozpowszechnieniem, jej dokładny wskaźnik wynosi 10,37/1000 osób (Maulik i wsp., 2011). Zaburzenia psychiczne, choć są odrębnym zjawiskiem wobec NI, często z nią współwystępują.

Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży z NI wynosi, według różnych badań, od 30 do 50% (a u dzieci bez NI od 8 do 18%) (Einfeld i wsp., 2011). U dorosłych osób z NI wskaźnik ten wynosi, w zależności od zastosowanych kryteriów, od około 16 do 41% (Cooper i wsp., 2007).

POLECAMY

Współwystępowanie problemów zdrowia psychicznego zaburza funkcjonowanie społeczne osoby, u której jest ono już utrudnione z tytułu samej NI.

Z tych powodów w odniesieniu do pracy specjalistów pojawiają się następujące potrzeby i oczekiwania społeczne:

 • potrzeba stosowania interwencji w zakresie zdrowia publicznego, mających na celu redukcję rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wśród osób z NI (interwencje skierowane na ich specyficzną sytuację społeczną);
 • potrzeba posiadania zdolności do identyfikowania zaburzeń psychicznych u osób z NI i udzielania im adekwatnej pomocy przez specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym (psychiatrów, psychologów);
 • potrzeba posiadania wiedzy przez specjalistów zajmujących się osobami z NI (pedagogów specjalnych, psychologów) o wysokim ryzyku występowania u tych osób zaburzeń psychicznych oraz wynikających z tego konsekwencji. Specjalista powinien wiedzieć, do kogo skierować taką osobę, powinien poszerzać swoją wiedzę na temat zdiagnozowanego zaburzenia i dostosowywać planowane z osobą z NI działania nie tylko do jej NI, ale także jej problemów zdrowia psychicznego.

Trudności diagnostyczne

W przytoczonych powyżej przykładach badań nad rozpowszechnieniem zaburzeń psychicznych u osób z NI wskazuje się na częstsze ich występowanie niż u osób w normie intelektualnej, ale także na spore rozbieżności wskaźników rozpowszechnienia. Problemy zdrowia psychicznego osób z NI nadal stanowią niemałą tajemnicę dla nauki. Nie są znane przyczyny częstszego występowania zaburzeń w tej grupie osób. Wskazuje się na potencjalne przyczyny biologiczne lub społeczne. Przyczyn biologicznych upatruje się częściej u osób z NI wywołaną czynnikami genetycznymi. Dotyczy to zarówno ujawniania pojedynczych nietypowych zachowań, jak np. nieadekwatnych do sytuacji wybuchów śmiechu osób z zespołem Angelmana, czy większej podatności na pojawienie się zaburzeń, np. zaburzeń lękowych u osób z zespołem łamliwego chromosomu X. Wśród czynników społecznych wymienia się trudności w funkcjonowaniu społecznym, wynikający z nich chroniczny podwyższony poziom stresu, ograniczenie ofert społecznych, czy w skrajnych przypadkach wykluczenie społeczne. Pojawia się tu jednak problem „co było pierwsze – jajko czy kura”, np. w badaniu norweskim przeprowadzonym wśród osób z NI, w którym stwierdzono wysokie współwystępowanie zaburzeń psychicznych i problemowych zachowań (np. wybuchów złości, słownej i fizycznej agresji, szybkich zmian nastroju), autorzy spekulują, że albo wiele problemowych zachowań może być nietypowym objawem zaburzeń psychicznych u osób z NI, albo odzwierciedlać trudną sytuację życiową osób z NI wywołaną zaburzeniami, albo że trudna sytuacja życiowa spowodowana NI może prowadzić zarówno do zaburzeń psychicznych, jak i problemowych zachowań. Nie można wykluczyć także współwystępujących, wzajemnych wpływów tych trzech czynników (Myrbakk i von Tetzchner, 2008).

Psychoterapia behawioralna jest najczęściej stosowanym rodzajem psychoterapii wśród osób z NI. Jej celem jest zredukowanie trudnych zachowań i wypracowanie w zamian umiejętności przystosowawczych

Samo częste występowanie zaburzeń psychicznych u osób z NI jest sprawą kontrowersyjną. W badaniach naukowych dużą rozbieżność we wskaźnikach rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych częściowo tłumaczy się zróżnicowaną metodologią (choćby podjętą przez autorów badań decyzją, czy włączać do zbioru zaburzeń psychicznych zaburzenia zachowania, które, jeśli tak traktowane, stanowią najczęściej występujące zaburzenie psychiczne wśród dorosłych z NI – Cooper i wsp., 2007). 

Natomiast zarówno w badaniach empirycznych, jak i w diagnozie na rzecz praktyki pojawiają się kolejne trudności diagnostyczne:

 • Diagnostyczne zaciemnienie – zjawisko polegające na ocenianiu występujących u osoby z NI „nieprawidłowych” zachowań (nieakceptowanych społecznie/nietypowych/szkodzących sobie lub innym/ocenianych jako dziwaczne) jako objawów NI. Innymi słowy, diagnosta pewne zachowania, które u osoby w normie intelektualnej uznałby za objawy psychopatologiczne, u osoby z NI błędnie ocenia jako objawy NI. To zjawisko częste u „laików” – rodziców, opiekunów, opisujących zachowanie podopiecznego słowami „On/ona już tak ma”, ale też zdarzające się u specjalistów. Prowadzi do niepodejmowania interwencji, a w konsekwencji może utrwalać lub pogłębiać zły stan zdrowia psychicznego. Sposobem przełamania tej trudności może być próba refleksji, czy dane zachowanie diagnosta uznałby za potencjalny objaw patologiczny, jeśli występowałoby ono u osoby w normie intelektualnej.
 • Psychospołeczne maskowanie – zjawisko polegające na tym, że objawy zaburzeń psychicznych osób z NI mogą być słabiej zauważalne z powodu typowych dla osób z NI mniejszych umiejętności i doświadczeń społecznych. W populacji ogólnej pogorszenie zdrowia psychicznego pociąga za sobą niemożność pełnienia ról społecznych typowych dla swojego wieku (ucznia/rodzica/pracownika). Osoby z NI mają mniejsze możliwości podejmowania tego typu ról już z tytułu niepełnosprawności, a pojawiające się objawy nie zawsze prowadzą do spektakularnych zmian w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Wpływ problemów zdrowia psychicznego u osób z NI na jakość ich życia może być więc słabiej zauważalny niż u osób w normie intelektualnej. Pewną wskazówką diagnostyczną może być, w ramach wywiadu środowiskowego, informacja o zmianach zachowania osoby z NI uzyskana od najbliższych opiekunów, którzy z największym prawdopodobieństwem dostrzegą pewne niuansowe zmiany behawioralne. Warto przy tym zaznaczyć, że konieczność diagnozowania na podstawie wywiadu rośnie wraz ze spadkiem możliwości intelektualnych (w tym językowych) osoby diagnozowanej.
 • Ograniczenia poznawcze – wynikające z obniżonego poziomu inteligencji osoby z NI trudności językowe, komunikacyjne, ograniczenia autorefleksji mogą zubożać przekazywany diagnoście obraz własnych trudności. W celu trafnej diagnozy niezbędny staje się wtedy wywiad z rodzicami lub opiekunami osoby z NI, a także, w najlepszym wypadku, obserwacja osoby diagnozowanej w jej naturalnym środowisku.
 • Nietypowe dla generalnej populacji objawy i trudności klasyfikacyjne – im wyższa sprawność intelektualna, tym obraz psychopatologiczny bardziej zbliżony do występującego w populacji ogólnej (Bobińska i Gałecki, 2010). We wszystkich stopniach NI jednak mogą, choć nie muszą pojawiać się takie proste objawy psychopatologiczne, jak stereotypie ruchowe, natomiast nie pojawiać się bardziej złożone, poznawcze objawy typowe dla populacji generalnej, jak utrata poczucia sensu życia. Treści pewnych objawów też mogą się różnić, np. urojenia wielkościowe mogą przyjmować formę przekonania o posiadaniu umiejętności czytania i pisania (podczas gdy osoba ich w rzeczywistości nie posiada), a nie np. przekonania o zdobyciu władzy nad światem. W depresji częściej niż np. poczucie beznadziejności mogą występować zachowania agresywne, czy skargi somatyczne. W badaniach empirycznych zaobserwowano, że jeśli w tej samej grupie dorosłych osób z NI dokonywać diagnozy za pomocą: (1) diagnozy klinicznej, (2) wytycznych DC-LD1, (3) wytycznych ICD-10-DCR2 lub (4) wytycznych DSM-IV-TR3, to obserwuje się duże niedoszacowanie diagnoz zaburzeń, jeśli stosuje się trzecie i czwarte rozwiązanie (Cooper i wsp., 2007). Choć nie dokonano jeszcze, dla porównania, podobnej analizy z użyciem DSM-V, to na podstawie dostępnych badań empirycznych, najbezpieczniej stosować w diagnozie kryteria DC-LD, przygotowane specjalnie dla osób z NI.
 • Opóźnienia rozwojowe – choć większość osób z NI wykazuje tę samą sekwencję rozwojową, co osoby w normie intelektualnej (co oznacza przechodzenie przez te same etapy rozwojowe w tej samej kolejności), to rozwój jest względem osób w normie spowolniony. Osoby z NI mogą zatem przejawiać zachowania, które są zgodne z ich wiekiem umysłowym, a nie chronologicznym. Nie należy ich mylnie interpretować jako objawów zaburzeń. Z tego też powodu zaleca się diagnozować zaburzenia osobowości wśród osób z NI nie wcześniej niż w 21. roku życia (Lindsay, 2010).
 • Zależność objawów od stopnia niepełnosprawności – objawy poszczególnych zaburzeń mogą być manifestowane przez osoby o każdym stopniu NI, jednak sposób wyrażania objawów będzie zależny od osiągniętego poziomu rozwoju poznawczego i społecznego. Dla przykładu, osoby o poszczególnych stopniach NI charakteryzują następujące cechy rozwojowe, które będą stanowiły ograniczenia dla ujawnienia werbalnych bądź pozawerbalnych objawów zaburzeń: 
  • stopień lekki: niedostateczne umiejętności w zakresie uogólniania i abstrahowania oraz opisów konkretnych – trudności w klasyfikowaniu, słaby krytycyzm, słabe wnioskowanie, ograniczona samokontrola, trudności w zapamiętywaniu, spowolnione tempo pracy, mała samodzielność myślenia;
  • stopień umiarkowany i znaczny: ograniczenia językowe – ubogie słownictwo, agramatyczna mowa; utrudnienia w przyswajaniu pojęć abstrakcyjnych i rozumieniu logicznych stosunków; poziom rozwoju poznawczego: przedoperacyjny; spowolnione myślenie, ograniczenia spostrzegania;
  • stopień głęboki: poziom rozwoju poznawczego: sensoryczno-motoryczny; uwaga mimowolna, duże ograniczenia spostrzegania, pamięci; brak umiejętności komunikacji werbalnej, choć możliwe rozumienie pojedynczych słów czy poleceń (Wyczesany, 2012).

Możliwości interwencji

Właściwie postawiona diagnoza determinuje podjęcie odpowiednich kroków terapeutycznych. Stosowane środki pomocy obejmują ze strony psychologa psychoedukację, wsparcie w kryzysie, poradnictwo i konsultacje (w tym także pracę z rodzinami osób z NI), ze strony psychiatry – farmakoterapię, ze strony psychoterapeuty – pomoc psychoterapeutyczną (także dla rodzin). Przy tym różne rodzaje interwencji mogą być stosowane równolegle. Przez długi czas uważano, że z powodu ograniczeń intelektualnych osób z NI niemożliwe jest stosowanie psychoterapii. Obecnie obserwuje się powolny odwrót od tej myśli i z ostrożnością stosuje oddziaływania psychoterapeutyczne przynajmniej wobec osób z lekkim stopniem NI.

Psychoterapia behawioralna jest najczęściej stosowanym rodzajem psychoterapii wśród osób z NI. Jej celem jest zredukowanie trudnych zachowań i wypracowanie w zamian umiejętności przystosowawczych. Za pomocą wprowadzenia różnego rodzaju wzmocnień wypracowuje się przeformułowanie nieprawidłowych reakcji behawioralnych. Jest stosowana wśród osób ze wszystkimi stopniami NI, a szczególnie często wybierana jest w pracy z osobami z głębszą NI, wykazującymi zaburzenia zachowania. Poza wzmocnieniami stosuje się też modelowanie, treningi relaksacyjne czy systematyczną desensytyzację. Psychoterapia pozna...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
 • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy