Dołącz do czytelników
Brak wyników

Projekt Erasmus+

„Też jesteśmy w pracy” - Analiza potrzeb i możliwości dotyczących edukacji i kompetencji zawodowych uczniów niepełnosprawnych na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych przez kraje partnerskie pr...

19 kwietnia 2021

Koncepcja pracy z uczniem z głęboką niepełnosprawnością

Jak budować efektywny program edukacyjno-terapeutyczny osoby z głęboką niepełnosprawnością? Jakie są najważniejsze elementy IPET-u optymalizujące całościową pracę rewalidacyjną z uczniami?

21 kwietnia 2021

Jak wprowadzić rodzica do terapii dziecka podczas pracy zdalnej?.....

Współpraca z rodzicami uczniów i podopiecznych to temat, który leży na sercu prawdopodobnie każdemu nauczycielowi, opiekunowi czy terapeucie. Jest to szczególnie ważne w momencie pracy zdalnej. Jak za...

22 lutego 2021

Wielokierunkowe oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze...

Wybierając metody pracy oraz środki dydaktyczne, należy kierować się zasadą różnorodności w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka, a działania z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno...

19 lutego 2021

Metody terapii

Czy AAC to „ostatnia deska ratunku”? O mitach i faktach związanych...

„AAC to komunikacja alternatywna, przeznaczona dla osób niemówiących”. 
„Wprowadzanie AAC małemu dziecku zahamuje, opóźni rozwój mowy”.
„AAC należy wprowadzać tylko po wyczerpaniu wszystkich możliwości wywołania mowy – jeśli nie przyniosą one pożądanego efektu”.
„Dziecko, któremu wprowadzimy A...

21 lutego 2020

Dzielenie się informacjami o diagnozie ucznia ze spektrum autyzmu...

Ujawnienie diagnozy w szkole jest podstawą do odpowiedniej organizacji nauczania oraz udzielenia uczniowi dedykowanej mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Często jednak dochodzi do sytuacji, w której szkoła proponuje ujawnienie diagnozy innym uczestnikom społeczności szkolnej. Czy i po co ta wied...

11 maja 2019

Dostrzeganie inicjatyw – jak budować komunikację

Podstawą każdej terapii i nauczania jest dobra komunikacja. Szczególnego wsparcia w tym obszarze potrzebują osoby z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Ograniczone możliwości poznawcze, motoryczne i sensoryczne stanowią bowiem dużą barierę. Jak budować komunikację, aby była szansą na podmiotowość...

21 kwietnia 2021

Wspomaganie rozwoju zmysłowo-ruchowego małego dziecka ze...

Charakterystyka poszczególnych sfer rozwojowych typowych dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (NI) pozwala na określenie wstępnych wymagań w stosunku do dziecka w procesie terapeutycznym. Opracowując zakres działań, uwzględnić należy aspekt funkcjonalny uczonych umiejętności, ze szczególn...

21 kwietnia 2021