Terapia rozwoju i regulacji procesów integracji sensorycznych. Studium przypadku dziecka z zespołem Downa

Analiza procesu terapeutycznego

Często słyszymy informacje o dzieciach z zespołem Downa, że są niezdarne ruchowo czy mało inteligentne. Historia Tymka pokazuje, że może być jednak inaczej. Całe otoczenie dziecka oraz specjaliści mogą bowiem wpłynąć na rozwój dziecka z tego typu zaburzeniami, jego sukcesy, a przede wszystkim lepsze funkcjonowanie społeczne. Jak działać efektywnie?

Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej u dzieci z zespołem Downa 

Podłożem dysfunkcji procesów integracji sensorycznej (SI) jest opóźnienie rozwoju psychoruchowego wynikające z zespołu Downa i dotyczy zarówno odbioru, jak i przetwarzania bodźców zmysłowych. Najczęściej obejmują one kilka dezorganizacji widocznych na wszystkich poziomach rozwoju sensorycznego. Wrażenia sensoryczne są odbierane wówczas ze zbyt dużą (nadwrażliwość) lub zbyt małą (podwrażliwość) intensywnością i dotyczą przede wszystkim rejestracji (odbioru) i modulacji (przetwarzania) bodźców przedsionkowo-proprioceptywnych. Dysfunkcje obejmują również system dotykowy, wzrokowy i słuchowy.
Ogólne zaburzenia w funkcjonowaniu układu przedsionkowego objawiają się m.in.:

 • obniżonym napięciem mięśniowym w obrębie ciała i aparatu artykulacyjnego,
 • nieprawidłowościami w kontroli postawy (umiejętność przyjęcia właściwej pozycji ciała do wykonania zadania ruchowego),
 • utrzymywaniem nieprawidłowej postawy ciała,
 • słabą równowagą,
 • niepewnością grawitacyjną,
 • niską współpracą w zakresie obu stron ciała,
 • trudnościami we właściwym odbiorze i przetwarzaniu bodźców słuchowych i wzrokowych.

Dysfunkcje w zakresie odbioru bodźców przedsionkowych przy podwrażliwości u dzieci z zespołem Downa objawiają się w szczególności:

POLECAMY

 • obniżonym napięciem mięśniowym,
 • zaburzeniami reakcji posturalnych,
 • trudnościami w reakcjach równoważnych,
 • słabą koordynacją ruchową.

Zaburzenia w zakresie odbioru i przetwarzania wrażeń przedsionkowych przy nadwrażliwości manifestują się w postaci:

 • dysfunkcji w zakresie odczuwania położenia ciała w przestrzeni,
 • niepewności grawitacyjnej,
 • brakiem odruchu obronnego rąk,
 • słabej tolerancji na ruch.

Dysfunkcje w zakresie układu proprioceptywnego dotyczą:

 • słabej percepcji ciała,
 • trudności w odczuwaniu pozycji ciała w przestrzeni,
 • trudności w planowaniu motorycznym.
 • Nieprawidłowości w obrębie systemu dotykowego przejawiają się:
 • obronnością dotykową (nadwrażliwość na bodźce dotykowe w obrębie ciała lub sfery oralnej),
 • nadruchliwością i trudnościami z koncentracją uwagi,
 • trudnościami w różnicowaniu wrażeń dotykowych. 

Niewłaściwe funkcjonowanie zmysłu wzrokowego i słuchowego u dzieci z zespołem Downa następuje w wyniku zaburzeń bazowych systemów zmysłowych. Dysfunkcje pracy tych układów są źródłem trudności w rejestracji i modulacji bodźców wzrokowych i słuchowych.
Objawy zaburzeń w układzie wzrokowym to:

 • trudności w ocenie odległości,
 • niski poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • skrócony czas fiksacji,
 • słaba separacja ruchów oczu od ruchów głowy,
 • trudności spostrzegania stosunków przestrzennych i położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • zaburzenia pracy w ruchach gałek ocznych,
 • niski zakres konwergencji,
 • słaba stabilizacja widzenia i zaburzenia w stałości spostrzegania,
 • słabe reakcje równoważne,
 • niezdarność ruchowa.

Przejawy zaburzeń systemu słuchowego:

 • słaba pamięć słuchowa,
 • wolne tempo przetwarzania informacji słuchowych,
 • problemy w odtwarzaniu i naśladowaniu dźwięków,
 • opóźniony rozwój mowy i zaburzenia mowy.

Należy zaznaczyć, że u dzieci tych często występują także ubytki słuchu i najczęściej dotyczą one dźwięków o wysokiej częstotliwości, które wpływają znacząco na rozpoznawanie, rozumienie i prozodię mowy. Trzeba pamiętać również o zaburzeniach w obrębie wzroku, które przejawiają się w postaci problemów z ostrością wzroku wynikających m.in. z astygmatyzmu, nadwzroczności i zeza.

Studium przypadku dziecka

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
 • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI