Wczesna interwencja – wczesne wspomaganie rozwoju

Temat numeru

Jak realizujemy w Polsce prawo rodziców małych dzieci do świadczeń Wczesnej Interwencji – Wczesnego Wspomagania Rozwoju w świetle rozwiązań w krajach UE?

Krajowe systemy Wczesnej Interwencji stanowią kluczowy element w tworzeniu równych szans i takich samych możliwości życiowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością, co oznacza, iż małe dzieci (zagrożone niepełnosprawnością lub z niepełnosprawnością) i ich rodziny muszą otrzymać dodatkowe wsparcie w porównaniu z innymi członkami społeczeństwa. Fakt ten pociąga za sobą tworzenie różnego typu usług i serwisów pomocowych oraz adaptację otoczenia, które ułatwiają życie osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom i zbliżają poziom ich życia do innych ludzi. Wsparcie i pomoc ma na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności w sposób umożliwiający włączenie społeczne na takich samych warunkach co pozostałych obywateli. Warto pamiętać, a to nie zawsze jest oczywiste dla decydentów, że każda złotówka wydana na poziomie Wczesnej Interwencji – Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WI–WWR) przynosi zwielokrotnione oszczędności w późniejszym okresie.

Zalecenia Rady Unii Europejskiej

W obszarze Wczesnej Interwencji, która obejmuje swoimi działaniami dzieci od urodzenia do momentu podjęcia nauki w szkole, czyli do 6. roku życia, znajduje się opieka i wspieranie rozwoju dzieci w żłobkach, a także edukacja przedszkolna. W zalecaniach Rady Unii Europejskiej w sprawie jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem czytamy1: „zapewnienie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem sprzyjającej włączeniu społecznemu może przyczynić się do wypełnienia zobowiązań podjętych przez państwa członkowskie w ramach Konwencji ONZ o prawach dziecka i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, których sygnatariuszami są wszystkie państwa członkowskie”. Dokument ten zaleca, aby zgodnie z prawem krajowym i europejskim, dostępnymi zasobami i uwarunkowaniami krajowymi oraz w ścisłej współpracy ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi stronami pracowały na rzecz zapewnienia usług wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem sprzyjających włączeniu społecznemu wszystkich dzieci, w tym dzieci z różnych środowisk, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub dzieci niepełnosprawnych, unikając segregacji i zachęcając je do uczestnictw...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
  • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI