Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metody terapii , Otwarty dostęp

21 lutego 2020

NR 11 (Luty 2020)

Czy AAC to „ostatnia deska ratunku”? O mitach i faktach związanych z wpływem komunikacji wspomagającej na rozwój mowy

110

„AAC to komunikacja alternatywna, przeznaczona dla osób niemówiących”. 
„Wprowadzanie AAC małemu dziecku zahamuje, opóźni rozwój mowy”.
„AAC należy wprowadzać tylko po wyczerpaniu wszystkich możliwości wywołania mowy – jeśli nie przyniosą one pożądanego efektu”.
„Dziecko, któremu wprowadzimy AAC już na pewno nie zacznie mówić – będzie wolało pokazywać obrazki/gesty”. 
„Nawet gdy dziecko mówi niewiele, to i tak jest lepsze niż wprowadzenie komunikacji wspomagającej”. 


Czy jako terapeuta, nauczyciel, rodzic słyszałeś tego typu opinie? A może (o, zgrozo!) sam je wygłaszasz? Jeśli tak – muszę jasno zaznaczyć na wstępie, że żadne z powyższych stwierdzeń nie jest zgodne z prawdą. To mity nieznajdujące poparcia ani w wynikach badań naukowych, ani w doświadczeniach praktyków i rodziców wprowadzających komunikację wspomagającą. 
Nasuwa się pytanie, dlaczego powyższe poglądy są wciąż mocno zakorzenione wśród specjalistów pracujących z małymi ludźmi o nietypowym rozwoju, w tym logopedów, których fundamentalnym zadaniem jest wspieranie dziecka w nabywaniu kompetencji komunikacyjnych?
Dlaczego wciąż tak wielu rodziców nie otrzymuje informacji o istnieniu komunikacji wspomagającej i pożytkach, które mogą wyniknąć z jej wprowadzenia; często wręcz bezwzględnie odradza się im korzystanie z tego rodzaju wsparcia?
Z pewnością istotnym czynnikiem jest poważna luka w systemie kształcenia – powszechna nieobecność przedmiotu „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się” w programach studiów wyższych, takich jak: logopedia(!), psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna czy fizjoterapia. Wśród przyczyn wymienić można również ograniczony dostęp do wysokiej jakości szkoleń czy studiów podyplomowych z zakresu AAC, a także aktualnych opracowań naukowych. Dodajmy do tego (mniej lub bardziej świadome, mniej lub bardziej uporczywe) dążenie specjalistów do „dopasowania” swoich podopiecznych do zakresu posiadanej wiedzy i umiejętności, wybranej metody pracy...
Brak rzetelnej wiedzy oraz osobistych doświadczeń połączony z lękiem przed nowym, nieznanym, a jednocześnie wymagającym obszarem komunikacji wspomagającej sprawiają, że część terapeutów oraz nauczycieli nie poszerza swojego warsztatu pracy o strategie i narzędzia AAC, a czasem bez wahania odradza rodzicom dzieci z trudnościami komunikacyjnymi wprowadzanie wspomagania. „Proszę dać mu czas”, „Najpierw zróbmy wszystko, żeby wywołać mowę”, „AAC to ostatnia deska ratunku”, „Póki jest szansa na mowę, nie należy wprowadzać AAC”, „Wywołajmy głoski – będzie mowa to będzie i komunikacja”, „On nie mówi, ale my wiemy czego potrzebuje”, „Wstrzymajmy się z AAC, spróbujmy jeszcze...” (tu niekończąca się lista propozycji). 
Powiedzmy to wprost: rozpowszechnianie tego typu poglądów jest działaniem nieetycznym – sprawia, że dzieci o złożonych potrzebach komunikacyjnych (Complex Communication Needs – CCN) nie uzyskują w odpowiednim czasie niezbędnego wsparcia. 

Liczne badania i obserwacje dzieci mających trudności w porozumiewaniu się pokazują jednoznacznie, iż opóźnianie wdrożenia interwencji AAC bądź jej całkowite zaniechanie prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji: 

 • Uzależnienie od osób dorosłych, osłabienie inicjatywy
  Gdy dziecko nie jest w stanie zgłosić wielu swoich życzeń i zamiarów, może polegać wyłącznie na opiekunach, którzy je dobrze znają (rodzice, dziadkowie, wychowawca, nauczyciel wspomagający). To oni stają się odpowiedzialni za „odgadywanie” i zaspokajanie potrzeb, organizowanie środowiska w taki sposób, by unikać frustracji dziecka (i dzięki temu również własnej). Wejście w taki schemat postępowania najczęściej prowadzi do pogłębiającej się bezradności i bierności małego człowieka – nie uczy się on, w jaki sposób można skutecznie komunikować swoje prośby, uczucia, opinie. Pojawiają się także problemy z separacją i nawiązywaniem relacji z osobami innymi niż główni opiekunowie – naturalne jest, iż dziecko domaga się stałej obecności ludzi, którzy je „rozszyfrowują” i są w stanie wytłumaczyć innym jego zachowania; to zapewnia mu podstawowe poczucie bezpieczeństwa. Należy podkreślić, iż im dłużej trwa stan „zespolenia” z opiekunem (który staje się „głosem” dziecka), tym trudniejsza emocjonalnie (dla obu stron) będzie zmiana schematu – wycofanie się dorosłego i oddanie dziecku odpowiedzialności za komunikowanie się z otoczeniem.
   
 • Obniżenie motywacji do kontaktu, wycofanie z prób komunikowania się
  Każde dziecko, od najwcześniejszych etapów swojego rozwoju, podejmuje różnorodne próby zakomunikowania otoczeniu swoich potrzeb, stanów, zamiarów. Gdy wysiłki te spotykają się z pożądaną reakcją otoczenia, dziecko czuje się rozumiane i jest naturalnie motywowane do powtarzania danych zachowań i podejmowania kolejnych prób. Doświadcza, że jego działania są skuteczne, uczy się, na czym polega komunikacja. W przypadku dzieci rozwijających się nietypowo ten proces może zostać zakłócony w bardzo wczesnym stadium – sygnały dziecka mogą być słabe, sporadyczne, niedostrzegalne przez otoczenie bądź bywają osobliwe, odmienne, a przez to błędnie interpretowane. Zdarza się także, że dziecko próbuje przekazywać komunikaty na wiele pomysłowych sposobów i jest w tym bardzo wytrwałe – jednak nieustanny, ogromny wysiłek towarzyszący każdej próbie rozmowy i wielokrotne doświadczenie porażki sprawiają, iż determinacja stopniowo zamienia się w rezygnację i/lub frustrację. W przypadku większości dzieci z CCN możemy powiedzieć, że kod, jakim posługuje się dziecko, nie jest zrozumiały dla jego partnerów komunikacyjnych. Co się dzieje, gdy człowiek wysyła sygnały, które nie są zauważane lub rozumiane przez otoczenie? Nie doświadcza sukcesu, nie czuje się usłyszany, uczy się, że jego zachowania są nieskuteczne – motywacja do podejmowania prób rozmowy stale się obniża, a stąd już niedaleko do bierności i... uzależnienia od inicjatywy innych (zob. wyżej). 
   
 • Brak poczucia sprawczości, ograniczone możliwości uczestnictwa w sytuacjach społecznych
  Wszyscy potrzebujemy doświadczać sprawstwa – czyli poczucia, że nasze działanie ma znaczenie, że jesteśmy w stanie osiągać zamierzone cele, wpływać na zdarzenia i osoby w naszym otoczeniu, decydować o sprawach, które nas dotyczą. Jak zapewniamy sobie poczucie bycia sprawczym? Najczęściej... rozmawiamy: mówimy o swoich potrzebach i uczuciach, prosimy, protestujemy, zadajemy pytania, negocjujemy, przekonujemy, wyrażamy opinie. W momencie, gdy nie posługujemy się efektywnie mową, nasze możliwości wywierania wpływu na otoczenie dramatycznie maleją. Jeżeli nie udostępnimy dziecku o opóźnionym/zaburzonym rozwoju mowy innych narzędzi językowych, istnieje duże ryzyko, że stanie się ono biernym uczestnikiem życia społecznego – będzie mogło wyłącznie obserwować, co dzieje się dookoła i wziąć w tym udział lub nie, bez możliwości podjęcia autonomicznej decyzji, co chce robić, gdzie, kiedy, z kim i w jaki sposób. Bez możliwości wyrażenia opinii o aktywnościach i zdarzeniach, w których uczestniczy, oraz zmiany sytuacji, tak aby toczyła się zgodnie z preferencjami dziecka. W tym miejscu warto zaznaczyć, że dla wielu dzieci z CCN alternatywnym sposobem zyskiwania poczucia sprawstwa stają się tzw. „trudne zachowania”... 
   
Fot. 1. Laura (lat 8)

 

 • Frustracja, złość i „trudne zachowania”
  Brak możliwości zaspokojenia naszych ważnych potrzeb budzi w nas złość. Próby skomunikowania się z drugą osobą kończące się porażką rodzą frustrację. Bycie zależnym od decyzji innych w podstawowych kwestiach życiowych (typu co jemy na śniadanie czy gdzie pójdziemy na spacer) generuje bezsilność i napięcie. Dziecko z trudnościami komunikacyjnymi doświadcza tych uczuć wielokrotnie w ciągu doby, przez wiele dni, a najczęściej miesięcy czy lat, w trakcie których trwają wysiłki nakierowane na rozwinięcie mowy. Nietrudno wyobrazić sobie, jak wielki ładunek negatywnych emocji noszą w sobie dzieci, których mowa jest bardzo uboga, niezrozumiała bądź w ogóle się nie pojawiła, a one nie mają żadnej alternatywy, by w czytelny sposób przekazać innym czego potrzebują. Gdy decydujemy się pozostawić dziecko z CCN bez wsparcia komunikacyjnego, to tak jakbyśmy własnoręcznie zbroili bombę – ryzyko, że wybuchnie, zanim pojawi się w pełni funkcjonalna mowa (jeśli się pojawi...), jest ogromne. Dziesiątki badań pokazują, że w grupie dzieci z trudnościami komunikacyjnymi znacząco częściej występują tzw. trudne zachowania. Dlaczego? Ponieważ w pewnym momencie stają się one jedynym dostępnym dziecku sposobem na zaspokojenie własnych potrzeb i odzyskanie poczucia kontroli. Przykrym, lecz powszednim widokiem w gabinetach terapeutów AAC, są kilku–kilkunastoletnie dzieci, które przeszły wszelkie możliwe terapie służące „wywołaniu mowy”, lecz nie były uczone komunikowania się – osoby te przekazują swoją wolę, krzycząc, płacząc, piszcząc, uciekając, chowając się, gryząc, szarpiąc, kopiąc, wyrywając, rzucając rzeczami. Tylko tak potrafią się porozumiewać, tylko te – tak trudne dla nas – zachowania przynoszą pożądany efekt i chwilowe poczucie kontroli. 
   
 • Zaburzenia procesu uczenia się, wtórna niepełnosprawność intelektualna 
  Całą wiedzę o otaczającym nas świecie zdobywamy trzema głównymi drogami: sensoryczną (posługując się zmysłami), społeczną (obserwując osoby w otoczeniu) oraz językową (posługując się mową i pismem). Gdy dziecko nie mówi lub mówi niewiele, ma znacząco mniej okazji do rozwijania umiejętności językowych – wolniej uczy się nowych pojęć oraz relacji między nimi; zakłócone jest także opanowywanie zasad gramatyki (budowania zdań, poprawnego odmieniania słów). Rozwój języka jest zaś nierozerwalnie związany z rozwojem poznawczym – dziecko, które nie ma możliwości aktywnego posługiwania się zrozumiałym kodem językowym, jest zagrożone wtórną niepełnosprawnością intelektualną. Analizując sytuację osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi zbyt rzadko wspomina się o tym, iż wiele z nich ma mniej lub bardziej poważne trudności z uczeniem się. Z upływem czasu – gdy mowa nie rozwija się bądź jej rozwój jest powolny, a dziecko nie ma dostępu do alternatywnego systemu językowego – zaburzenia procesu uczenia pogłębiają się, prowadząc do obniżenia potencjału intelektualnego. 
   
 • Podwyższony poziom stresu, presja psychiczna, narażenie na przemoc
  W dyskusjach dotyczących wspomagania rozwoju osób z CCN często przemilczany zostaje bolesny fakt, iż większość z nich narażona jest na nieustającą psychiczną presję, a czasem wręcz przemoc – zarówno ze strony terapeutów, nauczycieli, rodziców, jak i rówieśników. Dzieci te notorycznie ponoszą porażki w czasie prób skomunikowania się z otoczeniem, systematycznie słyszą wymagania, by mówiły „ładniej”, „wolniej”, „wyraźniej”, „głośniej”; zmuszane są do wielokrotnych prób powtarzania dźwięków, słów, a nawet całych zdań, zaś w przypadku odmowy współpracy posądzane bywają o „lenistwo” czy „złośliwość”. Zdarza się, że rodzice tak bardzo pragną usłyszeć, jak ich dziecko mówi, iż decydują się na eksperymentalne i noszące znamiona przemocy „terapie” – np. manualne wywoływanie dźwięków mowy wykorzystujące strategie, takie jak zatykanie nosa, siłowe ustawianie buzi czy prowokowanie krzyku/płaczu przez tzw. uścisk kontaktowy. 

Przytoczone powyżej zagrożenia wydają się niezaprzeczalne – dysponując podstawową wiedzą o rozwoju, zdajemy sobie sprawę, ile złego może się wydarzyć, gdy dziecku z trudnościami komunikacyjnymi nie zaproponujemy odpowiedniego wsparcia w porozumiewaniu się. 
Co zatem sprawia, że tak bardzo boimy się korzystać ze strategii AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju? Mam poczucie, że główną barierę stanowi ograniczony dostęp do rzetelnych informacji o tym, jak faktycznie AAC wpływa na kształtowanie się mowy, zdolności społecznych, emocjonalnych, a także poznawczych dziecka. Zapraszam do zaktualizowania swojej wiedzy – poniżej postaram się rozwiać najczęściej pojawiające się obawy i zneutralizować krążące wśród rodziców i terapeutów mity. 

Czy AAC jest przeznaczone tylko dla dzieci, które na pewno nie będą mówić?

Nie, AAC zostało stworzone, by wspierać wszystkie osoby, które mają trudności w skutecznym porozumiewaniu się. Do tej grupy należą – co oczywiste – ludzie, u których nie rozwinęła się mowa artykułowana, ale także dzieci o opóźnionym bądź zaburzonym rozwoju mowy. 

Kiedy należy skorzystać ze wsparcia AAC? 

 • Gdy mowa dziecka jest niezrozumiała dla otoczenia bądź rozumie ją tylko wąskie grono bliskich osób, w ograniczonej liczbie sytuacji (najczęściej dobrze znanych i powtarzalnych). 
 • Gdy słownik dziecka jest bardzo ubogi – dziecko mówi, ale używa tylko kilku–kilkunastu słów (podczas, gdy – zgodnie z szerokimi normami rozwojowymi – słownik czynny dziecka 2-letniego to ok. 50–250 słów, 3-letniego ok. 900–1000 słów). 
 • Gdy dziecko nie potrafi komunikować się w sposób spontaniczny – z własnej inicjatywy, nie czekając na pytania, podpowiedzi, sugestie ze strony otoczenia. 
 • Gdy dziecko za pomocą mowy zgłasza jedynie podstawowe potrzeby, prosi o najważniejsze dla niego rzeczy/aktywności – ale nie komentuje, nie wygłasza opinii, nie mówi o swoich stanach/uczuciach, nie opowiada o tym, co było lub będzie, nie zadaje pytań, nie prowadzi rozmowy. 
 • Gdy dziecko ma wyraźne trudności z rozumieniem złożonych komunikatów innych osób – reaguje tylko na podstawowe pytania i polecenia w znanym, powtarzalnym kontekście. 
 • Gdy dziecko posługuje się mową, ale nie używa jej do budowania relacji społecznych – jest to sytuacja szczególnie często spotykana w grupie dzieci ze spektrum autyzmu (ASD). Dziecko potrafi wypowiadać czy powtarzać nawet całe zdania, ale nie rozumie komunikacyjnej funkcji mowy – nie wie, jak za jej pomocą nawiązać kontakt, zaspokoić swoje potrzeby, wyrazić emocje. 

Warto zauważyć, że o wspierającej roli AAC świadczy samo rozwinięcie skrótu: Alternative and Augmentative Com-munication czyli komunikacja alternatywna i wspomagająca. Wspomagająca rozwój mowy, języka oraz kompetencji emocjonalno-społecznych. 
 

Fot. 2. Nina (lat 4) korzysta z AAC


Po co wprowadzać AAC dziecku, które mówi lub zaczyna rozwijać mowę?

„Po co mu te obrazki/gesty, przecież on mówi?!” – często, gdy proponujemy włączenie komunikacji wspomagającej u małego dziecka o opóźnionym/zaburzonym rozwoju mowy, słyszymy to zdanie. Zazwyczaj pobrzmiewa w nim obawa, a niekiedy wręcz oburzenie – wypowiadające je osoby uważają bowiem, iż AAC może dziecku „zaszkodzić”: pozbawić je motywacji do mówienia, zahamować rozwój mowy czy też narazić dziecko na stygmatyzację (bo „dziwnie macha rączkami” bądź „pokazuje jakieś śmieszne obrazki”). W skrajnej sytuacji padają oskarżenia, iż wprowadzenie komunikacji wspomagającej to „przekreślenie szans na mowę”, zakończenie wysiłków nakierowanych na jej rozwój i skupienie wyłącznie na budowaniu alternatywnego systemu porozumiewania się. 
Tego typu reakcje wynikają z niewiedzy o tym, czym jest i czemu służy AAC, a także z nieznajomości prawidłowości rozwojowych dotyczących mowy artykułowanej. 
Najczęściej pod sformułowaniem „dziecko mówi” kryje się bowiem informacja o tym, iż pojawiają się pierwsze dźwięki mowy, dziecko próbuje je naśladować, czasem wypowiada kilka–kilkanaście sylab/wyrazów/prostych zwrotów; bywa, że repertuar mowy czynnej jest większy, ale komunikaty dziecka są niezrozumiałe bądź nie służą porozumiewaniu się (np. są to głównie echolalie bezpośrednie czy odroczone). Opiekunowie często dodają, iż nie jest to problemem, ponieważ oni „dobrze znają dziecko”, „domyślają się, czego chce”, „na co dzień się dogadują”, „nie mają z nim kłopotów” itp. 
To ślepa uliczka. Brak mowy bądź jej bardzo powolny czy szczątkowy rozwój jest poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania emocjonalnego, społecznego i poznawczego małego dziecka. Nie możemy twierdzić, iż 2-, 3-, 5- czy 7-latek, którego mowa nie kształtuje się prawidłowo, jest w stanie w pełni realizować swój potencjał rozwojowy. Jeżeli mowa dziecka nie jest wystarczająca do tego, by w sposób spontaniczny i niezależny nabywało ono wiedzę o świecie, budowało relacje społeczne, aktywnie wpływało na otoczenie, wyrażało swoje potrzeby, emocje, opinie, zdobywało i wymieniało informacje, prowadziło rozmowy na temat przeszłości oraz przyszłości – konieczne jest wdrożenie wspomagania. 
Wróćmy do naszego pytania: czemu służy wprowadzanie AAC u dziecka, u którego zaczynają się pojawiać dźwięki mowy?
Po pierwsze – chcemy umożliwić mu jak najpełniejszy rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz zapewnić odpowiednią stymulację językową. Gdy posiadany przez dziecko repertuar mowy czynnej jest jeszcze niewielki bądź zbyt ubogi, wprowadzamy dodatkowe narzędzia (takie jak gesty czy symbole), które pozwolą mu efektywnie porozumiewać się z otoczeniem i budować system językowy oparty na czytelnym kodzie. 
Kluczowe jest, by komunikowanie się i poznawanie języka były procesami aktywnymi, nie wyłącznie pasywnymi. Do pełnego rozwoju społecznego i poznawczego niewystarczające jest dobre rozumienie – to, że osoba reaguje na polecenia czy pytania, rozpoznaje czy dopasowuje przedmioty, zdjęcia, obrazki. Stymulacja tzw. mowy biernej jest ważna, ale dopiero celowe i adekwatne używanie przez dziecko pojęć (w formie słów, symboli czy gestów) dowodzi, iż w jego głowie powstaje językowa reprezentacja rzeczywistości. Mówiąc w skrócie – dziecko powinno mieć możliwość bycia zarówno słuchaczem/odbiorcą, jak i mówcą/nadawcą. 
Kolejny cel, który przyświeca wczesnemu wprowadzaniu komunikacji wspomagającej, to zapobiegnięcie wtórnym, negatywnym konsekwencjom związanym z brakiem funkcjonalnej mowy. Strategie AAC pozwalają nam skutecznie minimalizować ryzyko wystąpienia trudności emocjonalno-społecznych (wycofanie, brak inicjatywy, frustracja, obniżone poczucie sprawczości i własnej wartości) oraz poznawczych (zaburzenie procesu uczenia się). 
I wreszcie kwestia budząca największe kontrowersje – wprowadzanie AAC NIE SŁUŻY „zastępowaniu mowy” i nie oznacza zaniechania pracy nad jej rozwojem. Jest dokładnie odwrotnie – mowa stanowi kluczowy element systemu komunikacyjnego każdego z nas. Jest najbardziej efektywnym (najszybszym, zawsze dostępnym, najszerzej zrozumiałym) narzędziem porozumiewania się. Chcemy, aby każde dziecko z wyzwaniami komunikacyjnymi miało możliwość jak najpełniejszego rozwinięcia swojego potencjału werbalnego – w jego systemie powinno znaleźć się jak najwięcej zrozumiałych sylab, słów i zwrotów. W toku interwencji AAC aktywnie pracujemy nad uzyskaniem i utrwalaniem dźwięków mowy – uwzględniając możliwości motoryczne i sensoryczne danej osoby. Priorytetem jest funkcjonalność – opanowane głoski, sylaby, słowa mają być spontanicznie wykorzystywane przez dziecko i służyć efektywnemu komunikowaniu się. 
Komunikację wspomagającą wprowadzamy, aby wesprzeć i ułatwić rozwój mowy artykułowanej.
 

Fot. 3. Alan (lat 9)

 

Czy i w jaki sposób AAC wpływa na rozwój mowy?

Tak, wprowadzenie u dziecka komunikacji wspomagającej może wpłynąć na rozwój jego mowy. Co ważne – wpływ ten może być wyłącznie pozytywny. 
Żadne z dziesiątek badań dotyczących interwencji AAC u małych dzieci nie wykazało negatywnych efektów, takich jak: opóźnienie czy zahamowanie rozwoju mowy bądź też utrata mowy już nabytej. 
Obawy, iż komunikacja wspomagająca zakłóci rozwój mowy artykułowanej, nie mają żadnych merytorycznych podstaw – AAC nie zaszkodzi, może tylko pomóc! 

Jakie dokładnie pozytywne zjawiska obserwujemy u dzieci korzystających z komunikacji wspomagającej? 

 • Redukcja częstotliwości i nasilenia zachowań niepożądanych – dziecko zyskuje narzędzia, by w sposób akceptowalny społecznie i zrozumiały przekazywać innym swoją wolę, nie musi uciekać się do tzw. trudnych zachowań.
 • Zwiększenie częstotliwości inicjowania kontaktów społecznych – rosnąca pewność siebie i zwiększone prawdopodobieństwo sukcesu komunikacyjnego sprawiają, iż dziecko chętniej nawiązuje kontakt z innymi ludźmi; im więcej interakcji, tym więcej okazji do rozwijania kompetencji komunikacyjnych, językowych, społecznych oraz emocjonalnych. 
 • Zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa w codziennych aktywnościach – dziecko ma więcej okazji, aby wpływać na swoje otoczenie i przebieg dnia, nie musi być wyłącznie biernym obserwatorem tego, co robią inni. 
 • Wzrost ilości wokalizacji – dziecko wydaje więcej dźwięków, uczy się, iż dźwięki mają znaczenie komunikacyjne, pozwalają wywierać wpływ na inne osoby.
 • Poprawa umiejętności naśladowania dźwięków – dziecko chętniej i bardziej poprawnie naśladuje dźwięki mowy, które słyszy; naśladowanie jest zaś podstawowym mechanizmem nabywania mowy. 
 • Stymulacja rozwoju językowego, a tym samym poznawczego – dziecko częściej słyszy model dźwiękowy słów/zdań, któremu towarzyszą dodatkowe wskazówki (gesty, symbole); w konsekwencji wzbogaca się jego słownik, rośnie poziom złożoności wypowiedzi oraz poprawność stosowania zasad gramatycznych.
 • Rozszerzenie zakresu funkcji komunikatów – dziecko uczy się porozumiewać w wielu zróżnicowanych celach: prosi, protestuje, komentuje, opowiada, zadaje pytania i odpowiada na nie. 
 • Poprawa w zakresie rozumienia mowy – dziecko częściej i bardziej poprawnie reaguje na komunikaty innych osób. 
 • Część badań wskazuje na większe prawdopodobieństwo wykształcenia mowy lub jej poprawy w wyniku zastosowania interwencji AAC. 

Wprowadzając komunikację wspomagającą, uruchamiamy zatem wiele pozytywnych mechanizmów, z których każdy może skutecznie wspierać rozwój mowy artykułowanej: zwiększamy motywację i aktywność dziecka, umożliwiamy kontakt z większą liczbą partnerów, a jednocześnie zmniejszamy poziom stresu związanego z niedoskonałościami mowy i frustrację wywołaną porażkami w kontaktach społecznych. 

Czy z wprowadzaniem AAC należy czekać? Czy dziecko może być „za małe” na AAC?
Czy dziecko musi już coś potrafić, by móc korzystać z komunikacji wspomagającej? 

Nie można być „za małym” na komunikację – każde dziecko, niezależnie od tego, czy jego rozwój przebiega typowo czy też nie, komunikuje się od pierwszych dni swojego życia. Korzysta przy tym ze wszelkich dostępnych środków, które pozwalają wywołać reakcję otoczenia: płaczu, krzyku, ruchów ciała, następnie gestów oraz dźwięków mowy. Niezależnie od aktualnego poziomu rozwoju mowy dziecko będzie szukać sposobów na przekazanie swoich potrzeb i bycie sprawczym. 
Z działaniami wspomagającymi komunikację nie należy zatem zwlekać – upływ czasu nie sprawi, iż mały człowiek będzie „bardziej gotowy” na AAC. Wprost przeciwnie – im dłużej czekamy, tym wyższe jest ryzyko pojawienia się niekorzystnych zjawisk, takich jak: wycofanie, bierność, frustracja, trudne zachowania, uzależnienie od inicjatywy otoczenia, obniżenie potencjału intelektualnego. 
Czasem można spotkać się z opiniami, że AAC nie jest dla każdego dziecka; że aby korzystać z komunikacji wspomagającej, trzeba już coś potrafić: rozumieć zależności przyczynowo-skutkowe, rozpoznawać obrazki, wskazywać palcem, naśladować, mieć motywację do komunikacji itp. 
To nieprawda – wszystkie potrzebne umiejętności będziemy rozwijać u dziecka w toku interwencji AAC, nie musi ono posiadać ich przed rozpoczęciem działań wspomagających. Mówiąc krótko – nie ma żadnych warunków wstępnych do tego, aby wdrażać AAC. Żartobliwie podkreśla się czasem, iż wystarczy, że osoba oddycha – i można zaczynać. Nie ma dolnej ani górnej granicy wiekowej – uczyć komunikacji możemy zarówno 7-miesięczne niemowlę, jak i 17-latka. 
Obserwując populację dzieci z CCN wydaje się, iż większość rodziców, terapeutów, nauczycieli przyjmuje strategię „czekania na mowę”: należy podjąć stymulację poznawczą (układanki, sekwencje, dopasowywanie) i motoryczną (ćwiczenia aparatu artykulacyjnego) i „dać dziecku czas”, licząc, że w końcu mowa pojawi się bądź rozwinie w zadowalającym stopniu. Komunikacja wspomagająca traktowana jest jak „ostatnia deska ratunku”, rozwiązanie awaryjne w sytuacji, gdy po wielu latach prób rozwój mowy jest niewystarczający. 
Ten sposób myślenia i działania – wynikający z bezpodstawnych obaw i braku rzetelnej wiedzy – czyni wiele szkód. Osoba, która nie ma możliwości efektywnego porozumiewania się porozumiewania się nie ma także szans na pełny rozwój umiejętności społecznych, emocjonalnych, poznawczych, językowych. 
AAC dostarcza nam sprawdzonych, bezpiecznych i skutecznych narzędzi, za pomocą których możemy wspierać rozwój dziecka ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, a także umacniać relacje w jego rodzinie – z szacunkiem dla indywidualnych potrzeb, preferencji, zainteresowań. 
Pamiętajmy, iż w typowym rozwoju mowa artykułowana w postaci słów i zdań pojawia się po ok. dwóch latach ustawicznych ćwiczeń umiejętności komunikacyjnych: nauki korzystania z różnorodnych środków komunikacyjnych (wokalizacje, ruchy, gesty, spojrzenie, uśmiech itd.), kształtowania się poczucia sprawstwa, rozwijania zainteresowania drugą osobą, tworzenia pola wspólnej uwagi, utrwalania intencji komunikacyjnej, naprzemienności, budowania biernego repertuaru pojęć. Brak tych fundamentów sprawia, iż mowa, którą „wywołujemy” u dzieci z CCN, często nie spełnia swojego podstawowego celu – możliwości przekazania dowolnego komunikatu dowolnemu partnerowi w dowolnych okolicznościach. 

Dziękuję Rodzicom Alana, Niny, Laury za podzielenie się zdjęciami i informacjami o swojej AAC-owej drodze.

LITERATURA: 

 • Barker R.M., Akaba S., Brady N.C., Thiemann-Bourque K., Support for AAC use in preschool, and growth in language skills, for young children with developmental disabilities. Augmentative and Alternative Communication 2013, 29, 334–346. 
 • Binger C., Berens J., Kent-Walsh J., Taylor S., The effects of aided AAC interventions on AAC use, speech, and symbolic gestures. Seminars in Speech and Language 2008, 29, 101–111.
 • Blischak D., Lombardino L., Dyson A., Use of speech-generating devices: In support of natural speech. Augmentative and Alternative Communication 2003, 19(1), 29–35.
 • Brady N.C., Thiemann-Bourque K., Fleming K., Matthews K., Predicting language outcomes for children learning augmentative and alternative communication: Child and environmental factors. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 2013, 56, 1595–1612. 
 • Branson D., Demchak M., The use of augmentative and alternative communication methods with infants and toddlers with disabilities: A research review. Augmentative and Alternative Communication 2009, 25, 274–286. 
 • Cress C.J., Marvin C.A., Common questions about AAC services in early intervention. Augmentative and Alternative Communication 2003, 19, 254–272. 
 • Drager K., Light J., McNaughton D., Effects of AAC interventions on communication and language for young children with complex communication needs. Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine 2010, 3, 303–310. 
 • Gevarter C., O’ Reilly M.F., Rojeski L., Sammarco N., Lang R., Lancioni G.E., Sigafoos J., Comparisons of intervention components within augmentative and alternative communication systems for individuals with developmental disabilities: A review of the literature. Research in Developmental Disabilities 2013, 34, 4404–4414.
 • Harding C., Lindsay G., O’Brien A., Dipper L., Wright J., Implementing AAC with children with profound and multiple learning disabilities: A study in rationale underpinning intervention. Journal of Research in Special Educational Needs 2011, 11, 120–129.
 • Hustad K.C., Keppner K., Schanz A., Berg A., Augmentative and alternative communication for preschool children: Intervention goals and use of technology. Seminars in Speech and Language 2009, 29, 83–91.
 • Leech E.R.B., Cress C.J., Indirect facilitation of speech in a late talking child by prompted production of picture symbols or signs. Augmentative and Alternative Communication 2011, 27, 40–52.
 • Millar D., Light J., Schlosser R., The impact of augmentative and alternative communication intervention on the speech production of individuals with developmental disabilities: A research review. Journal of Speech, Language and Hearing Research 2006, 49, 248–264.
 • Rescorla L., Constants H., Białecka-Pikul M., Stępień-Nycz M., Ochał A., Polish vocabulary development in 2-year-olds : comparisons with english using the Language Development Survey. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 2017, 60(4), 1029–1035.
 • Romski M., Sevcik R.A., Augmentative communication and early intervention: Myths and realities. Infants & Young Children 2005, 18, 174–185.
 • Romski M., Sevcik R.A., Burton-Husley A., Whitmore A.S., Early Intervention and AAC: What a Difference 30 Years Makes. Augmentative and Alternative Communication 2015, 31(3), 181–202.
 • Schlosser R., Wendt O., Effects of augmentative and alternative communication intervention on speech production in children with autism: A systematic review. American Journal of Speech-Language Pathology 2008, 17, 212–230.
 • Walker V.L., Snell M.E., Effects of augmentative and alternative communication on challenging behavior: a meta-analysis. Augmentative and Alternative Communication 2013, 29, 117–131.
 • Whitmore A.S., Romski M.A., Sevcik R.A., Early augmented language intervention for children with developmental delays: Potential secondary motor outcomes. Augmentative and Alternative Communication 2014, 30, 200–212.
 • Wilkinson K.M., Hennig S., The state of research and practice in augmentative and alternative communication for children with developmental/intellectual disabilities. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews 2007, 69, 58–69.

Przypisy